Vad gäller för att avtalet ska bli tillämpligt vid uppsägning på grund av personliga skäl vid sjukdom?

Avtalet kan tillämpas i följande två situationer:

  • Vid uppsägning av personliga skäl på grund av sjukdom eller skada
  • Vid överenskommelse om avslut på grund av sjukdom eller skada

I båda situationerna krävs, för att en arbetstagare ska kunna få tillgång till stödet, att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom eller skada i en sådan omfattning att hen inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Arbetstagaren ska bedömas ha arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden på hel- eller deltid.

Dessutom krävs att arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Det betyder att processen för rehabilitering har fullföljts, det vill säga att rehabiliteringsarbetet ska vara väl dokumenterat och formellt avslutat. Därefter ska omplaceringsmöjligheterna ha uttömts. Detta sker genom en väl dokumenterad omplaceringsutredning enligt 7 § 2 st. LAS.

En arbetstagare som sägs upp på grund av personliga skäl vid sjukdom behöver acceptera uppsägningen och med rättslig verkan förklara att frågor om ogiltighet på grund av uppsägningen inte kommer att drivas i domstol för att ha rätt till omställningsförmåner enligt avtalet.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift: Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 9 ”Rehabilitering, utredningsåtgärder, plan för återgång i arbete och finansiering” samt kapitel 10, "Om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, omplaceringsskyldighet och uppsägning")

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Förhandlingsprotokoll 2020-11-30: Tillämpning av Avtal om omställning i vissa fall då anställningen upphör på grund av sjukdom (se Tilläggsdokument) (Protokollet är giltigt enligt 7§ Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn)

FFR, Rehabiliterande