När är det aktuellt att kontakta Trygghetsstiftelsen?

Arbetsgivaren kan i ett tidigt skede i en omställningssituation avropa stöd från Trygghetsstiftelsen gällande de arbetstagare som omfattas av 2 kap Avtal om omställning (Bilaga till RALS 2020). Stiftelsen kan ge information till arbetstagare, HR-funktionen, chefer och fackliga företrädare i myndigheten om det stöd Trygghetsstiftelsen kan ge samt hur processen ser ut om och när en arbetstagare har blivit anmäld till Trygghetsstiftelsen. Vid omlokalisering kan en arbetstagare få coachande samtal samt ibland tidiga individuella åtgärder (förhandlingsprotokoll 2018-06-27).

För att avtalet ska börja gälla för viss arbetstagare, och stiftelsen kan påbörja omställningsaktiviteter enligt avtalet, ska arbetsgivaren ha underrättat stiftelsen om att arbetstagaren kommer att omfattas av avtalet från och med ett visst datum (till exempel uppsägningsdatum vid arbetsbrist eller sista anställningsdag vid en tidsbegränsad anställning).

Underrättelsen till Trygghetsstiftelsen skickas in när en arbetstagare:

  • sagts upp på grund av arbetsbrist,
  • har en tidsbegränsad anställning om minst två år som löper ut,
  • i samband med arbetsbrist träffat överenskommelse med arbetsgivaren om frivillig avgång eller
  • sagt upp sig själv i samband med en omlokalisering av verksamheten till ny ort där arbetstagaren var arbetsskyldig.
  • sagts upp på grund av personliga skäl vid sjukdom eller genom en överenskommelse om avslut på grund av sjukdom och arbetstagaren i övrigt kvalificerar sig enligt bestämmelser i Avtal om omställning.

Observera att stiftelsen inte kan kontakta eller på annat sätt börja arbeta med en enskild arbetstagare förrän arbetsgivaren har underrättat stiftelsen enligt 2 kap. 4 och 16 §§, 3 kap. 3 § samt 4 kap. 1 § avtal om omställning eller 6 § Avtal om omställning i vissa fall då anställningen upphör på grund av sjukdom.