Påverkas det i oenighetsbilagan angivna utrymmet av hur mycket arbetsgivaren har fördelat vid tidigare revisionstillfällen under avtalsperioden?

Nej, det gör det inte om inte lokala parter har kommit överens om att så ska ske. Om oenighet uppstår vid avtalsperiodens tredje revisionstidpunkt och revisionsbeloppet därför ska fördelas av en lokal lönenämnd beräknas revisionsbeloppet, om inte annat överenskommits lokalt, enligt den procentsats i oenighetsbilagan som gäller vid tredje lönerevisionen (gäller endast avtal med OFR/S,P,O och Seko). Se bilaga B i RALS-avtal OFR/S,P,O respektive RALS-avtal Seko.