Vilken blankett för läkarintyg är den korrekta och vad gör arbetsgivaren om arbetstagaren lämnar in fel blankett?

En arbetsgivare kan få olika typer av läkarintygsblanketter från sina arbetstagare. Ibland får arbetsgivaren Försäkringskassans blankett för sjukpenning (7804), ibland Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) blankett för läkarintyg som riktar sig till arbetsgivare under sjuklöneperioden (AG 1-14) eller den blankett som riktar sig till arbetsgivare efter sjuklöneperioden (AG 7804).

För att det ska bli mer tydligt för läkare vilken information en arbetsgivare behöver
och har rätt att få på intygen har SKR tagit fram två läkarintygsblanketter som riktar sig till arbetsgivare. Den ena är en läkarintygsblankett för sjuklöneperioden. Den andra är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning som kan användas från och med dag 15 i sjukperioden. Om läkarintyget redan från början sträcker sig längre än sjuklöneperioden kan den blanketten användas direkt.

SKR rekommenderar att läkare använder dessa blanketter. Däremot finns det
inga regler om att läkarintyg gentemot arbetsgivare ska vara utfärdade på särskilda
blanketter. En läkare behöver alltså inte använda blanketterna. Det som har betydelse för arbetsgivaren är om intyget innehåller den information som krävs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens frånvaro beror på sjukdomen, på vilket sätt arbetsförmågan är påverkad och vilka eventuella anpassningar som kan möjliggöra viss eller hel arbetsförmåga. Om arbetsgivaren inte anser att läkarintyget innehåller tillräckligt med information, bör arbetsgivaren uppmana arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro [Sveriges Kommuner och Regioner]