Kan arbetsgivaren bestämma att läkarintyg ska vara utfärdade av till exempel läkare inom företagshälsovården?

Arbetsgivaren kan enligt 7 kap. 3 § villkorsavtalen samt 12 § 3 mom. affärsverksavtalen begära att läkarintyg eller tandläkarintyg för en arbetstagare ska vara utfärdade av den läkare eller tandläkare som arbetsgivaren anvisar. Detta gäller vid begäran om intyg tidigare än den åttonde dagen i en sjukperiod, förstadagsintyg vid ny sjukperiod eller vid förlängning av en sedan tidigare pågående sjukperiod.

Arbetsgivaren bedömer om det finns behov av att anvisa en arbetstagare till en viss läkare. I ett pågående sjukfall efter den åttonde dagen kan ett sådant behov finnas när arbetsgivaren behöver mer information än den som framgår av befintliga läkarintyg, exempelvis för att kunna ta ställning till i vilken grad arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

Innan ett sådant beslut fattas ska den berörda arbetstagarens arbetstagarorganisation informeras om det tilltänkta beslutet och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren om det tilltänkta beslutet enligt 2 kap. 1 § villkorsavtalen.

Arbetsgivaren kan också behöva hänvisa en arbetstagare till en viss läkare om arbetsgivaren behöver information om en nedsättning är stadigvarande eller för att kunna bedöma vilket behov av arbetslivsinriktad rehabilitering som finns. Om en arbetstagare i sådant fall väljer att inte uppsöka den läkare som arbetsgivaren har hänvisat till kan det tolkas som att arbetstagaren inte medverkar till sin egen rehabilitering. Det kan ha betydelse i den fortsatta rehabiliteringen och därmed i en eventuell uppsägningssituation. Det är viktigt att arbetsgivaren noga dokumenterar de tillfällen då arbetstagaren inte medverkar i rehabiliteringsinsatser utan godtagbara skäl.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)