Frågor och svar om läkarintyg

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Läkarintyg

Öppna alla

Med stöd av ett läkarintyg ska arbetsgivaren kunna ta ställning till om

  • arbetstagaren har rätt till sjuklön de första 14 dagarna i ett sjukfall
  • arbetstagaren har rätt att vara frånvarande från arbetet
  • arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är aktuella.

Det krävs att arbetstagaren visar ett läkarintyg som kan styrka att arbetsförmågan är helt eller delvis nedsatt på grund av sjukdom. Detta gäller både för rätt till sjuklön och för rätt att vara borta från arbetet vid sjukdom (lovlig frånvaro) både under sjuklöneperioden (som regel från och med dag 8 men i vissa fall tidigare) och efter sjuklöneperioden.

Mer information

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Både av villkorsavtalen, affärsverksavtalen och sjuklönelagen framgår att det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan med ett intyg. Enligt Socialstyrelsen är det inte möjligt att delegera rätten att utfärda läkarintyg eller tandläkarintyg till en sjuksköterska eller annan profession. Arbetsgivaren bör be arbetstagaren att kontakta sin vårdcentral eller liknande för att få ett läkarintyg utfärdat och underskrivet av läkare.

Mer information

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:54)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro [Sveriges Kommuner och Regioner]

En arbetstagare har rätt att dölja sin diagnos. Däremot behöver så mycket uppgifter finnas med så att de styrker arbetstagarens rätt till sjuklön och rätt att vara frånvarande från arbetet. Med andra ord behöver arbetstagaren kunna styrka att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

Om diagnos saknas är det extra viktigt att det finns tydlig information i övrigt, exempelvis om aktivitetsbegränsningar. Du som arbetsgivare bedömer vilken information du behöver för att kunna göra bedömningen att arbetstagaren har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Om det saknas information, be arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro [Sveriges Kommuner och Regioner]

Arbetsdomstolen har uttalat att något som har stor betydelse för att värdera en läkares bedömning av en arbetstagares arbetsförmåga är vilken uppfattning om arbetstagarens arbetsuppgifter som läkaren haft (AD 2014 nr 82).

Det är mycket viktigt att en läkare känner till vilka arbetsuppgifter en arbetstagare har så att läkaren gör sin bedömning av arbetsförmågan i förhållande till rätt arbetsuppgifter. Ha gärna en dialog med arbetstagaren för att efterhöra hur samtalet med läkaren har varit och hur arbetstagaren tänker kring vilka arbetsuppgifter hen kan utföra och inte. Vid fortsatt osäkerhet om vad arbetstagaren bedöms kunna klara och inte, be arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat med korrekta arbetsuppgifter och en bedömning utifrån dem.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

En arbetsgivare kan få olika typer av läkarintygsblanketter från sina arbetstagare. Ibland får arbetsgivaren Försäkringskassans blankett för sjukpenning (7804), ibland Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) blankett för läkarintyg som riktar sig till arbetsgivare under sjuklöneperioden (AG 1-14) eller den blankett som riktar sig till arbetsgivare efter sjuklöneperioden (AG 7804).

För att det ska bli mer tydligt för läkare vilken information en arbetsgivare behöver
och har rätt att få på intygen har SKR tagit fram två läkarintygsblanketter som riktar sig till arbetsgivare. Den ena är en läkarintygsblankett för sjuklöneperioden. Den andra är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning som kan användas från och med dag 15 i sjukperioden. Om läkarintyget redan från början sträcker sig längre än sjuklöneperioden kan den blanketten användas direkt.

SKR rekommenderar att läkare använder dessa blanketter. Däremot finns det
inga regler om att läkarintyg gentemot arbetsgivare ska vara utfärdade på särskilda
blanketter. En läkare behöver alltså inte använda blanketterna. Det som har betydelse för arbetsgivaren är om intyget innehåller den information som krävs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens frånvaro beror på sjukdomen, på vilket sätt arbetsförmågan är påverkad och vilka eventuella anpassningar som kan möjliggöra viss eller hel arbetsförmåga. Om arbetsgivaren inte anser att läkarintyget innehåller tillräckligt med information, bör arbetsgivaren uppmana arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro [Sveriges Kommuner och Regioner]

AG 7804 är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans intyg FK 7804, men med SKR:s logga istället för Försäkringskassans. Det innehåller samma frågeställningar som Försäkringskassans intyg men med den skillnaden att uppgift om diagnos är valbar.

Hjälptexter och informationstexter är i AG7804 utformade utifrån arbetsgivarens behov.

För arbetsgivarens del går det lika bra om arbetstagaren lämnar in FK7804 från och med dag 15 i sjukperioden, så länge den information som arbetsgivaren behöver finns med.

Arbetsgivaren kan enligt 7 kap. 3 § villkorsavtalen samt 12 § 3 mom. affärsverksavtalen begära att läkarintyg eller tandläkarintyg för en arbetstagare ska vara utfärdade av den läkare eller tandläkare som arbetsgivaren anvisar. Detta gäller vid begäran om intyg tidigare än den åttonde dagen i en sjukperiod, förstadagsintyg vid ny sjukperiod eller vid förlängning av en sedan tidigare pågående sjukperiod.

Arbetsgivaren bedömer om det finns behov av att anvisa en arbetstagare till en viss läkare. I ett pågående sjukfall efter den åttonde dagen kan ett sådant behov finnas när arbetsgivaren behöver mer information än den som framgår av befintliga läkarintyg, exempelvis för att kunna ta ställning till i vilken grad arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

Innan ett sådant beslut fattas ska den berörda arbetstagarens arbetstagarorganisation informeras om det tilltänkta beslutet och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren om det tilltänkta beslutet enligt 2 kap. 1 § villkorsavtalen.

Arbetsgivaren kan också behöva hänvisa en arbetstagare till en viss läkare om arbetsgivaren behöver information om en nedsättning är stadigvarande eller för att kunna bedöma vilket behov av arbetslivsinriktad rehabilitering som finns. Om en arbetstagare i sådant fall väljer att inte uppsöka den läkare som arbetsgivaren har hänvisat till kan det tolkas som att arbetstagaren inte medverkar till sin egen rehabilitering. Det kan ha betydelse i den fortsatta rehabiliteringen och därmed i en eventuell uppsägningssituation. Det är viktigt att arbetsgivaren noga dokumenterar de tillfällen då arbetstagaren inte medverkar i rehabiliteringsinsatser utan godtagbara skäl.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren ska lämna läkarintyg från och med en tidigare dag än den åttonde i en sjukperiod eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod under högst tolv månader, enligt 7 kap. 3 § villkorsavtalen och 12 § 3 mom. affärsverksavtalen. Med särskilda skäl avses samma grunder som Försäkringskassan tillämpar. Det innebär att det ska vara motiverat ur rehabiliteringssynpunkt eller för att kontrollera att arbetstagaren verkligen är sjuk.

Innan ett sådant beslut fattas ska den berörda arbetstagarens arbetstagarorganisation informeras om det tilltänkta beslutet och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren om det tilltänkta beslutet, se 2 kap. 1 § villkorsavtalen.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 "Läkarintyg")

Försäkringskassan [forsakringskassan.se]

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden