Vad är en arbetskonflikt?

Med arbetskonflikt avses vanligen strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd eller lockout. Arbetskonflikter har olika karaktär och kan uppkomma mellan de centrala parterna under pågående avtalsrörelse, mellan arbetsgivaren och en icke kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation eller som en vild konflikt det vill säga utan beslut av en arbetstagarorganisation.