När har en arbetstagarorganisation rätt att starta en arbetskonflikt?

En part som är bunden av kollektivavtal får vidta stridsåtgärder bara om stridsåtgärden har beslutats i behörig ordning av den organisation som har slutit kollektivavtalet och stridsåtgärden inte strider mot de begränsningar av rätten till stridsåtgärder som följer av 41-45 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), 23-29 §§ lag om offentlig anställning (LOA), huvudavtalet, det särskilda huvudavtalet och samarbetsavtalet.