Frågor och svar om konflikt

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Konflikt

Öppna alla

Med arbetskonflikt avses vanligen strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd eller lockout. Arbetskonflikter har olika karaktär och kan uppkomma mellan de centrala parterna under pågående avtalsrörelse, mellan arbetsgivaren och en icke kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation eller som en vild konflikt det vill säga utan beslut av en arbetstagarorganisation.

Den grundläggande regeln om rätten till stridsåtgärder finns i 2 kap. 17 § regeringsformen. Rätten till stridsåtgärder begränsas i 41-45 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). För den offentliga sektorn begränsas rätten till stridsåtgärder ytterligare i 23-29 §§ lag om offentlig anställning (LOA), huvudavtalet, det särskilda huvudavtalet och samarbetsavtalet.

En part som är bunden av kollektivavtal får vidta stridsåtgärder bara om stridsåtgärden har beslutats i behörig ordning av den organisation som har slutit kollektivavtalet och stridsåtgärden inte strider mot de begränsningar av rätten till stridsåtgärder som följer av 41-45 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), 23-29 §§ lag om offentlig anställning (LOA), huvudavtalet, det särskilda huvudavtalet och samarbetsavtalet.

På arbetstagarsidan får stridsåtgärder beslutas bara av de centrala arbetstagarorganisationerna OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Organisationer som inte är bundna av kollektivavtal med staten, till exempel SAC, får vidta stridsåtgärder om de beslutats i den ordning som följer av lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). På arbetsgivarsidan är det Arbetsgivarverket som beslutar om stridsåtgärder, se 8 § kollektivavtalsförordningen. Någon annan myndighet får inte fatta ett sådant beslut.

En arbetstagarorganisation som Arbetsgivarverket inte har kollektivavtal med kan inleda en arbetskonflikt för att få till ett kollektivavtal. Däremot kan de parter som Arbetsgivarverket har kollektivavtal med, det vill säga OFR/S,P,O, Saco-S och Seko inte göra det, de har fredsplikt enligt 41 § lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Arbetskonflikter är en fråga för arbetsgivarsamverkan. Berörd myndighet förutsätts samverka med Arbetsgivarverket för att gemensamt hitta bästa möjliga hantering av situationen för myndigheten och avtalsområdet. Oftast får Arbetsgivarverket varsel om konflikt direkt från arbetstagarorganisationen, men inte alltid. Därför finns en bestämmelse i Arbetsgivarverkets stadgar att medlem som är utsatt för arbetskonflikt omedelbart ska meddela det till Arbetsgivarverket och att Arbetsgivarverket bistår medlemmen i att försöka lösa konflikten.

Medlem är skyldig att följa Arbetsgivarverkets beslut i konfliktfrågor.

För att en arbetstagare som omfattas av lagen om offentlig anställning (LOA) ska få delta i stridsåtgärd ska det finnas ett beslut om det av den arbetsorganisation som har anordnat åtgärden (25 § LOA). Detta gäller oavsett om arbetstagaren är organiserad eller inte. En arbetstagarorganisations beslut om stridsåtgärder kan avse även arbetstagare som inte tillhör den organisation som beslutar om strejken, till exempel oorganiserade, om så är fallet får även dessa delta i konflikten.

Nej, disciplinpåföljd får inte meddelas för att en arbetstagare deltagit i en strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd, se 14 § lag om offentlig anställning, LOA.

Mer information

Lag om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden

Avtal och skrifter