Vad innebär skyldigheten för en arbetsgivare att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder vid en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan?

Skyldigheten innebär att konsekvenserna av funktionsnedsättningen ska elimineras eller reduceras i sådan mån att personen kommer i en jämförbar situation med personer som inte har funktionsnedsättningen.

Exempel på sådana stöd- och anpassningsåtgärder (även kallade tillgänglighetsåtgärder) kan vara tekniska hjälpmedel, särskilda arbetsredskap, förändringar i den fysiska arbetsmiljön, förändringar av arbetsuppgifter, arbetstider eller arbetsmetoder.