Den sökande som bäst uppfyller vår kravprofil har en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan. Vår bedömning är att det inte finns stöd- och anpassningsåtgärder som är skäliga att vidta. Vad gör vi?

Om de anpassningar som krävs går utöver vad som är skäligt får arbetsgivaren låta funktionsnedsättningen påverka beslutet om vem som ska anställas.

Det innebär att innan beslut fattas om anställning måste arbetsgivaren noga överväga möjligheten att göra anpassningar för att eliminera eller reducera konsekvenserna av den sökandens funktionsnedsättning så att hen kommer i jämförbar situation med andra utan funktionsnedsättningen. Arbetsgivarens skyldighet omfattar enbart sådana åtgärder för tillgänglighet som är skäliga.