Hur ska arbetsgivaren gå till väga för att undersöka vilka skäliga tillgänglighetsåtgärder som bör vidtas?

Det ska göras i två steg.

  • Första steget är att arbetsgivaren utreder vilka möjliga tillgänglighetsåtgärder som finns. Syftet med utredningen är att undersöka vilka åtgärder som kan ta bort eller minska funktionsnedsättningens påverkan på arbetsförmågan. Arbetsgivaren bör inledningsvis ha en dialog med arbetstagaren om hur funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan och vilka åtgärder arbetstagaren tror kan fungera.
  • Nästa steg är att arbetsgivaren gör en helhetsbedömning av om det är skäligt att vidta tillgänglighetsåtgärden.

Det finns aktörer med expertkunskaper som till exempel företagshälsovården, myndigheter eller intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar där råd och stöd kan inhämtas, både avseende vilka åtgärder som kan vara aktuella samt för att kunna bedöma om åtgärderna är skäliga.

Innan bedömningen är slutförd är det viktigt att i dialog med den sökande konstatera och dokumentera att samtliga möjliga åtgärder beaktats.

Ovan gäller såväl under en pågående anställning som i samband med rekrytering om den som bedöms vara skickligast har en funktionsnedsättning.

Om de anpassningar som krävs går utöver vad som är skäligt får arbetsgivaren låta funktionsnedsättningen påverka beslutet om vem som ska anställas.

Se också frågan Vilka skyldigheter har arbetsgivaren för att vidta stöd- och anpassningsåtgärder?