Vilka är diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen?

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen:

  • kön,
  • könsöverskridande identitet eller uttryck,
  • etnisk tillhörighet,
  • sexuell läggning,
  • religion eller annan trosuppfattning,
  • funktionsnedsättning och
  • ålder.

Mer information

Diskrimineringslagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]