Frågor och svar om centrala kollektivavtal

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Centrala kollektivavtal

Öppna alla

Lokalt kollektivavtal ska slutas om förläggning av den ordinarie veckoarbetstiden enligt 4 kap. 13-15 §§ villkorsavtalen och för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning enligt 4 kap. 26 § villkorsavtalen.

Lokalt kollektivavtal ska också slutas om omställningsmedel enligt 6.2 § avtal om lokala omställningsmedel.

Mer information 

Avtal om lokala omställningsmedel

I bilaga 2 till villkorsavtalen finns en förhandlingsordning som gäller för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning. Förhandlingsordningen säger att parterna ska komma överens om ett nytt kollektivavtal om arbetstidsvillkor.

Om berörda lokala parter inte har träffat ett sådant avtal senast tre månader efter det att part påkallat förhandling i frågan enligt villkorsavtalen 4 kap. 4 §, eller vid annan tidpunkt som parterna enats om, ska på parts begäran en lokal arbetstidsnämnd utses. Den lokala arbetstidsnämnden ska, med de gemensamma grunderna för arbetstid enligt villkorsavtalen 4 kap. 3 § som grund, lämna ett förslag till ett nytt lokalt kollektivavtal.

Antas inte förslaget av lokala parter ska, om lokal part begär det, en central arbetstidsnämnd utses. Den centrala arbetstidsnämnden ska, med de gemensamma grunderna för arbetstid enligt villkorsavtalen 4 kap. 3§ som grund, fatta beslut. Beslut i den centrala arbetstidnämnden gäller som nytt lokalt kollektivavtal.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Verksamhetsanpassa arbetstiden

 

Arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen får sluta lokala kollektivavtal i frågor om sådana typer av anställningsvillkor som behandlas i villkorsavtalen samt om kostnadsersättningar och naturaförmåner, se 2 kap. 2 § villkorsavtalen.

Det ska alltid finnas en delegering, det vill säga ett stöd i centralt kollektivavtal för det lokala kollektivavtalet.

 

 

För arbetsgivaren är det myndighetschefen eller den funktion/person som myndighetschefen formellt delegerat rätten att sluta lokala kollektivavtal till. För arbetstagarorganisationerna är det Saco-S, OFR/S,P,O, och Seko, vilket framgår av huvudavtalet.

Mer information

Huvudavtal

En strukturerad ordning för förhandling om ändringar av arbetstidsvillkor, till exempel ersättningar och rörliga tillägg som är reglerade i lokala kollektivavtal, finns i 4 kap. 4 § villkorsavtalen. Ordningen reglerar att ett lokalt partsgemensamt arbete först ska göras, där en förändring av arbetstidsvillkoren kopplas till verksamhetskraven och ses i ett helhetsperspektiv.

Förhandlingar ska ske utifrån de gemensamma grunder för arbetstid som finns i 4 kap. 3 § villkorsavtalen. Om det inte går att komma överens kan, på parternas gemensamma begäran, centrala parter medverka till att försöka hitta en förhandlingslösning. 

 

Det finns en undantagsregel i 4 kap. 14 § villkorsavtalen som reglerar vad som gäller om arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation inte kan enas om ett kollektivavtal om förläggningen av den ordinarie veckoarbetstiden. I en sådan situation bestämmer arbetsgivaren, i väntan på att parterna blir överens, arbetstidens förläggning med utgångspunkt i verksamhetens krav. Detta ska ses som en tillfällig lösning och hänsyn ska i sådant fall tas till arbetstagarnas önskemål, i den utsträckning som arbetsgivaren bedömer det möjligt.

På parts begäran kan Samarbetsrådet för det statliga avtalsområdet medverka till att försöka nå en verksamhetsanpassning av arbetstiden i samförstånd mellan arbetsgivaren och lokala arbetstagarorganisationer. Om arbetsgivaren undantagsvis ensidigt bestämt förläggningen av den ordinarie veckoarbetstiden ska på parts begäran frågan om arbetstidens förläggning överlämnas till en lokal skiljenämnd och de av skiljenämnden fastställda bestämmelserna ska därefter gälla som lokalt kollektivavtal, se 4 kap. 15 § villkorsavtalen.

 

 

För arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning gäller det som regleras i lokalt kollektivavtal, 4 kap. 26 § villkorsavtalen. Om befintligt lokalt kollektivavtal sägs upp av en part fortsätter det befintliga avtalet att gälla tills ett nytt lokalt kollektivavtal slutits.

För att underlätta möjligheterna att sluta nya lokala kollektivavtal om arbetstidsvillkor för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning finns förhandlingsordningen i bilaga 2 till villkorsavtalen.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Verksamhetsanpassa arbetstiden

 

 

Om ett lokalt samverkansavtal sägs upp gäller i stället reglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Om flera arbetstagarorganisationer skrivit under ett lokalt samverkansavtal och en av dem säger upp det gäller avtalet fortfarande i förhållande till de övriga parterna, det vill säga de arbetstagarorganisationer som inte har sagt upp avtalet.

Om samverkan fungerar bra med de parter som inte sagt upp avtalet finns vanligen inga skäl för arbetsgivaren att inte ha kvar avtalet med dem.

Vid oenighet ska lokala parterna gemensamt begära stöd från de centrala parterna i syfte att nå en överenskommelse. Uppnås, trots stöd från centrala parter, ingen överenskommelse ska en lokal lönenämnd utses, se 7 § RALS-avtalen.

 

 

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden