Vilka regleringar finns för bisysslor?

Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen, högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda. Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen.

Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla finns i 7 § LOA.

I 13 kap. 10 § villkorsavtalen finns bestämmelser om så kallad arbetshindrande bisyssla och i 13 kap. 11 § villkorsavtalen finns regler om så kallade konkurrensbisysslor.

Dessutom finns särskilda regler om obligatorisk anmälningsskyldighet av bisysslor för chefer, domare, myndighetschefer och högskolelärare. Detta regleras i:

  • 9 § p. 2 chefsavtalet
  • 3 § anställningsförordningen
  • 4 kap. 14-15 §§ högskoleförordningen
  • 7 d § LOA reglerar frågan för ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.

För domstolarna finns också regler i respektive domstolsinstruktion.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor