Frågor och svar om bisysslor

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Bisysslor

Öppna alla

En arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Det följer av 6 i § LAS. Ett förbud får dock meddelas om den andra anställningen är arbetshindrande, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

I samma bestämmelse följer att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. Om en arbetsgivare bryter mot bestämmelsen kan det medföra skyldighet att betala skadestånd.

Statliga arbetsgivare berörs inte av bestämmelsen då frågan om bisyssla regleras av 7-7 d § § i lagen (1994:260) om offentlig anställning och arbetshindrande och konkurrerande bisyssla regleras i villkorsavtalen. Vidare finns regleringen i 11 § lagen om offentlig anställning kvar.

Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar omfattas av villkorsavtalens reglering av arbetshindrande bisyssla. Däremot omfattas de av 6 i § LAS i de fall den andra anställningen konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

Mer information

Arbetsgivarverket informerar: Det här innebär arbetsvillkorsdirektivet för statliga arbetsgivare

Förtroendeskadliga bisysslor, som regleras i 7 § a-d lagen om offentlig anställning (LOA) samt arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor, se villkorsavtalen.

Mer information

Lagen om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen, högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda. Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen.

Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla finns i 7 § LOA.

I 13 kap. 10 § villkorsavtalen finns bestämmelser om så kallad arbetshindrande bisyssla och i 13 kap. 11 § villkorsavtalen finns regler om så kallade konkurrensbisysslor.

Dessutom finns särskilda regler om obligatorisk anmälningsskyldighet av bisysslor för chefer, domare, myndighetschefer och högskolelärare. Detta regleras i:

  • 9 § p. 2 chefsavtalet
  • 3 § anställningsförordningen
  • 4 kap. 14-15 §§ högskoleförordningen
  • 7 d § LOA reglerar frågan för ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.

För domstolarna finns också regler i respektive domstolsinstruktion.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

Arbetsgivaren är, enligt 7a § lagen om offentlig anställning (LOA), skyldig att informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Informationen kan lämnas både muntligt och skriftligt till arbetstagarna.

Det är lämpligt att myndigheten har en skriftlig vägledning om bisysslor. Arbetsgivaren är också skyldig att förbjuda en bisyssla som är otillåten, det vill säga förtroendeskadlig, enligt 7 § LOA.

En arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om arbetstagarens bisysslor är tillåtna, se 7 b § LOA.

Mer information

Lagen om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

Ja, arbetsgivaren har rätt att fråga anställda om deras bisysslor och anställda är i sin tur skyldiga att svara. Arbetsgivaren bör dock beakta integritetsaspekten. Kontrollsyftet kan ofta nås genom att fråga endast om arten av bisysslor. Först om det finns någon särskild anledning till det bör detaljerade uppgifter om bisysslor begäras in från en arbetstagare. Se 2.4.3 Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

Nej, det finns normalt inget krav på att den anställde självmant ska informera om bisysslan. Däremot finns en skyldighet att lämna uppgift om sina bisysslor på uppmaning från arbetsgivaren.

Det finns dock särskilda regler om obligatorisk anmälningsskyldighet av bisysslor för chefer enligt chefsavtalet, samt för domare, myndighetschefer och högskolelärare.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

Myndigheten bör vid utövande av sin rätt att begära in uppgifter beakta integritetsaspekten. Kontrollsyftet kan ofta uppnås genom att uppgifter i första hand bara begärs in om arten av de bisysslor som den anställde har. Först om det finns särskild anledning bör detaljerade uppgifter begäras in från arbetstagaren.

Uppgifterna kan begäras in muntligt och de behöver antecknas av myndigheten bara om de kan ha betydelse för utgången av ett ärende. För att en arbetsgivare ska kunna upprätta ett register med uppgifter om anställdas bisysslor krävs antingen samtycke från var och en eller att man efter en intresseavvägning utifrån personuppgiftslagens regelverk och i enlighet med god sed på arbetsmarknaden, bedömer att man kan göra behandlingen. En intresseavvägning innebär att arbetsgivarens behov av att behandla uppgifterna om de anställda på ett tydligt sätt ska överväga de anställdas intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

För arbetstagare med obligatorisk anmälningsskyldighet gäller att en anmälan om bisyssla enligt 7 d § lagen om offentlig anställning (LOA) ska ske skriftligt, det följer av 11 § anställningsförordningen. En högskolelärare är enligt 4 kap. 15 § högskoleförordningen skyldig att hålla högskolan underrättad om de bisysslor som han eller hon har och som har anknytning till anställningens ämnesområde. Högskolan ska dokumentera underrättelserna och hålla dokumentationen ordnad så att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har. Det är viktigt att en arbetsgivare som avser att fatta ett beslut om förbud mot bisyssla införskaffar ett rimligt underlag för sitt beslut och givetvis bör detta underlag vara dokumenterat.

Mer information

Lagen om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Anställningsförordning [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Integritetsskyddsmyndigheten [imy.se]

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

En arbetsgivare ska, enligt 7c § lagen om offentlig anställning (LOA), besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som är förtroendeskadlig enligt 7 § LOA ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Ett sådant beslut ska inte MBL-förhandlas. Ett exempel på hur beslutet kan formuleras finns i Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor.

Arbetsgivaren kan med stöd av villkorsavtalen respektive chefsavtalet ålägga en arbetstagare att helt eller delvis upphöra med en arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla. Ett beslut om att ålägga en arbetstagare att upphöra med en sådan bisyssla bör föregås av primärförhandling enligt 11 § respektive 13 § lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Mer information

Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

Arbetsgivaren fattar beslut om att förbjuda en förtroendeskadlig bisyssla enligt 7c § lag om offentlig anställning (LOA). Beslutet ska inte MBL-förhandlas. Istället gäller förvaltningslagens bestämmelser om rätt att ta del av det som tillförts ärendet och en rätt att yttra sig. Arbetsgivarens beslut kan överprövas slutligt av Arbetsdomstolen.

Arbetsgivaren kan med stöd av villkorsavtalen respektive chefsavtalet ålägga en arbetstagare att helt eller delvis upphöra med en arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla. Ett beslut om att ålägga en arbetstagare att upphöra med en sådan bisyssla bör föregås av primärförhandling enligt 11 § respektive 13 § lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Mer information

Lag om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor

Bisysslereglerna gäller för alla anställda oavsett anställningsform. De gäller inte för inhyrda konsulter.

Reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i lagen om offentlig anställning (LOA) gäller bara inom offentlig verksamhet. De bisyssleregler som finns i kollektivavtal (det vill säga avseende arbetshindrande och konkurrerande bisyssla) gäller även för frivilliga medlemmar.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden