Frågor och svar om BESTA-vägen

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

BESTA-vägen

Öppna alla

BESTA-vägen är ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan män och kvinnor. Metodstödet är framtaget av centrala parter inom ramen för Partsrådet och kan användas i samband med lönekartläggning.

Mer information

BESTA-vägen [Partsrådet]

Ja, av BESTA-vägens sju steg är steg fyra och fem en beskrivning av en systematisk bearbetning och genomgång av lönestatistik fördelad på BESTA-kod och kön för att kunna uppfylla kraven i en lönekartläggning. En förutsättning för att genomföra dessa två steg är att myndighetens BESTA-klassificering är aktuell och har bra täckning, det vill säga att alla individer är klassificerade.

Ja, en lönekartläggning syftar till att hitta osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Av BESTA-vägens sju steg är steg fyra och fem en beskrivning av en systematisk bearbetning och genomgång av lönestatistik fördelad på BESTA-kod och kön för att kunna uppfylla kraven i en lönekartläggning.

Det är dock viktigt att poängtera att det övergripande syftet med metodstödet BESTA-vägen är att arbetet med samtliga sju steg sker integrerat i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå inom det statliga avtalsområdet är överens om att användandet av metodstödet är ett bra sätt att identifiera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, men också för att undvika att sådana osakliga löneskillnader överhuvudtaget uppkommer.

Metodstödet kan också användas för att identifiera och undvika osakliga löneskillnader mellan andra grupper av anställda.

Utgångspunkten är att alla arbeten som klassificeras i samma BESTA-kod (arbetsområde, grupperingsnivå och markering för chef/icke chef) är lika arbete. BESTA-systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det lämpar sig väl för att gruppera anställda efter lika arbeten. BESTA-koden ger en primär indelning i vilka arbeten som kan betraktas som lika.

Men eftersom det finns en spännvidd av arbetets krav inom varje grupperingsnivå och denna spännvidd ökar ju högre nivå det handlar om, kan det finnas arbeten som inte kan ses som lika arbeten inom samma BESTA-kod. I så fall behöver man göra ytterligare en indelning av arbetena inom just den koden.

Mer information

BESTA (Befattningsgruppering för statistik) [Partsrådet]

BESTA-vägen steg 4, lika arbete [Partsrådet]

Ja, utöver BESTA-koden behöver man göra ytterligare en värdering för att kunna bedöma om arbeten som är klassade inom samma grupperingsnivå i BESTA är likvärdiga eller inte. Man gör då en värdering av de krav som ställs för att man ska kunna utföra arbetena utifrån diskrimineringslagens kriterier. Dessa kriterier är kunskap och färdigheter, ansvar samt ansträngning (inklusive arbetsförhållanden). Värderingarna ska göras på ett strukturerat och konsekvent sätt och bygger på ställningstaganden som gjorts i tidigare steg i metodstödet.

Observera att denna värdering görs av grupper av arbeten (BESTA-kod) och inte individer.

Mer information

BESTA-vägen steg 5, likvärdiga arbeten [Partsrådet]

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden