Frågor och svar om avsluta en anställning

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Avsluta anställning

Öppna alla

Om en arbetstagare har varit anställd med stöd av SÄVA (Särskild visstidsanställning) i sammanlagt mer än tolv månader inom en period på fem år övergår anställningen till en tillsvidareanställning se 5 a § lagen om anställningsskydd (LAS).

Om det för en arbetstagare har påbörjats eller avslutats minst tre SÄVor hos samma arbetsgivare inom en och samma kalendermånad ska även tiden mellan dessa anställningar räknas som anställningstid i SÄVA vid tillämpningen av 5 a §. 

Anställningen övergår också till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd med stöd av SÄVA i sammanlagt mer än tolv månader under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av SÄVA, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se 5 a § LAS.

Det innebär att förutom att kontrollera om arbetstagaren varit anställd med stöd av SÄVA mer än tolv månader under de senaste fem åren behöver arbetsgivaren också kontrollera om arbetstagaren varit anställd med stöd av SÄVA i mer än tolv månader och dessutom haft andra tidsbegränsade anställningar (vikariat eller säsongsarbete). Om så är fallet och SÄVA:n och de andra tidsbegränsade anställningarna följt på varandra, utan uppehåll som varat sex månader eller längre, övergår SÄVA:n även i detta fall i en tillsvidareanställning trots att de tolv månaderna inte ligger inom en ramtid om fem år.

Den tidsbegränsade anställningen övergår i en tillsvidareanställning oavsett om arbetsgivaren uppmärksammar det eller inte och så fort det upptäcks bör arbetsgivaren informera arbetstagaren om att denne har en tillsvidareanställning.

Mer information

Arbetsgivarverket informerar: Förändringar i anställningsskyddslagen och nya kollektivavtal om anställningsvillkor och omställning

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Nej i 4a § Lagen om anställningsskydd, LAS, framgår att det enbart är möjligt när någon beviljas hel sjukersättning. 

Nej, det är först när beslutet vunnit laga kraft som anställningen kan avslutas. Tiden för överklagade måste alltså ha löpt ut.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden