Vad ska arbetsgivaren göra när en person överklagat ett anställningsbeslut och överklagandenämnden beslutar att anställningsbeslutet upphävs?

Arbetsgivaren ska följa beslutet i överklagandet och erbjuda den person som fått rätt i sitt överklagande anställning hos arbetsgivaren.

Konsekvensen av undanröjandet av ett statligt anställningsbeslut har av AD i dom 2016 nr 74 tydliggjorts. Då det saknas författningsbestämmelser med innebörd att anställningsavtal upphör när anställningsbeslut undanröjs består det civilrättsliga anställningsavtalet, det vill säga avtalet varken upphör eller kan sägas upp på andra grunder än LAS. Det innebär att det kan komma att föreligga en övertalighetssituation vilken då hanteras inom regelverket rörande arbetsbrist.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar nummer 14 2016