Hur genomförs en riskbedömning?

En riskbedömning genomförs för att förebygga ohälsa och olycksfall i det löpande arbetet eller vid större förändringar.

Arbetsgången vid riskbedömning kan delas in i fem steg:

  1. Planera - välj ut de områden som ska riskbedömas. Utse arbetsgrupp och informera personalen.
  2. Samla information - samla in information som behövs för att hitta riskkällor och värdera hur allvarliga dessa är.
  3. Hitta riskkällor - ta reda på hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.
  4. Värdera risken - uppskatta hur allvarliga konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdera den samlade risken och bestäm åtgärdsbehov.
  5. Föreslå åtgärder - föreslå åtgärder och värdera effekten av dessa. Är föreslagna åtgärder tillräckliga?

Beroende på frågans omfattning och arbetsplatsens utformning så kan arbetsgruppen i punkt ett bestå av fler eller färre personer. Vanligtvis brukar riskbedömningen genomföras gemensamt av personalfunktionen och skyddsombud tillsammans med underlag från berörda chefer.

Mer information

Arbetsmiljölagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 [Arbetsmiljöverket]

Blankett för riskbedömning [Arbetsmiljöverket]

Systematisk arbetsmiljöarbete [Arbetsgivarverket]