När har arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar?

I de allra flesta fall slutar arbetsgivarens rehabiliteringsutredning med att arbetstagaren kan återgå i ordinarie arbete eller annat arbete inom ramen för arbetsskyldigheten. I övrigt anses arbetsgivarens rehabiliteringsansvar fullgjort om:

  • arbetstagaren utan godtagbara skäl inte medverkar i sin rehabilitering eller avslutar den i förtid och därmed försvårar för arbetsgivaren att pröva och utvärdera olika åtgärder.
  • det är klarlagt att arbetstagaren till viss del har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan, men fortfarande kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. Som regel är arbetstagaren då fortsatt sjukskriven eller uppbär sjukersättning till den del hen inte har arbetsförmåga och anställningen kvarstår i oförändrad omfattning.
  • arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan i ordinarie arbete eller inom ramen för arbetsskyldigheten och nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren. I dessa fall ska det vara klarlagt utifrån de medicinska underlagen och annan utredning i ärendet, exempelvis en arbetsförmågebedömning eller en utvärdering av olika anpassningsåtgärder som prövats, att alla möjligheter till återgång i ordinarie arbete eller annat arbete inom ramen för arbetsskyldigheten, med eller utan anpassning, är uttömda. Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete avslutas då.

Det är då fråga om ett formellt avslut som ska dokumenteras. Detta är viktigt för att veta när den så kallade tvåmånadersregeln börjar löpa.

Därefter måste arbetsgivaren utreda möjligheterna till omplacering enligt 7 § andra stycket LAS.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 10, "Om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, omplaceringsskyldighet och uppsägning")

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten (se kapitel 19 ”Uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande”)