Hur långt sträcker sig arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar?

Det finns inte reglerat i lag hur långt arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar sträcker sig, men frågan har prövats av Arbetsdomstolen i samband med uppsägning. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en sjuk arbetstagare av personliga skäl krävs att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar samt att det inte går att omplacera till annat arbete.

Som arbetsgivare ska man vidta alla de åtgärder som skäligen kan krävas. Det innebär bland annat att överväga och pröva om arbetstagarens anställning kan räddas genom viss omfördelning av arbetsuppgifter eller annan anpassning. Det är viktigt att dokumentera processen eftersom bevisbördan för att vissa åtgärder inte är möjliga att vidta vilar på arbetsgivaren.

Det finns dock begränsningar i arbetsgivarens skyldighet att vidta anpassningsåtgärder, exempelvis om de kan leda till en försämrad arbetsmiljö eller innebära skada för andra arbetstagare, liksom negativa effekter för verksamhetens effektivitet, en utvidgning av verksamheten eller liknande. Omfattningen av arbetsgivarens skyldighet är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 10, "Om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, omplaceringsskyldighet och uppsägning")

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten (se kapitel 19 ”Uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande”)