Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina

Här har Arbetsgivarverket samlat ett antal frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina. Frågor och svar uppdateras löpande.

FRÅGA: En arbetstagare som är på utrikes tjänsteresa till Ukraina kan inte komma hem på grund av situationen i landet. Vad gäller?

För de som är på tjänsteresa och inte kan komma hem gäller det som står i 10 kap. 2 § villkorsavtalen.

"Om bortovaro i samband med förrättning förlängs på grund av omständighet som arbetstagaren inte kan råda över, anses denna längre bortovaro vara föranledd av förrättningen."

Det innebär att inget löneavdrag ska göras och att arbetstagaren har rätt till traktamente.

FRÅGA: En arbetstagare planerar på sin semester att resa till ett land som UD avråder från resor till. Är det olovlig frånvaro om hen ändå reser dit och inte kan ta sig hem och därför inte återgår till arbetet som planerat?

Ja, frånvaron är olovlig. Detta bör arbetsgivaren tydligt kommunicera med arbetstagaren före avresan, det vill säga att konsekvensen av att bryta mot UD:s avrådan innebär att medarbetaren reser på egen risk och att frånvaron därmed kommer att betraktas som olovlig. Arbetstagaren kan dock i en sådan situation ansöka om tjänstledighet utan lön. Om arbetsgivaren bedömer att det är lämpligt kan tjänstledigheten beviljas enligt 10 b § tjänstledighetsförordningen. Motsvarande reglering för affärsverken finns i 15 § 2 mom. 2.5 AVA.

FRÅGA: Beviljar arbetsgivaren tjänstledighet utan lön blir frånvaron inte olovlig.Vi har anställt en person från Ukraina. Hen kom inte till arbetsplatsen den första arbetsdagen i anställningen och har därmed inte tillträtt anställningen. Vi har inte lyckats få kontakt med hen. Hur ska vi hantera anställningen?

Om en person inte kan börja sin anställning på grund av krig eller restriktioner i det land hen befinner sig i kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att personen börjar sin anställning när hindret för att lämna landet försvinner.

Eftersom arbetsgivaren i detta fall inte kan komma i kontakt med den anställde skulle arbetsgivaren kunna göra bedömningen att anställningen trots frånvaron påbörjas. Väljer man detta alternativ finns det två sätt att hantera den uppkomna situationen på, antingen beviljar arbetsgivaren arbetstagaren tjänstledigt enligt 10 b § tjänstledighetsförordningen eller så betraktas frånvaron som lovlig då arbetstagaren har laga förfall för att inte infinna sig. Någon lön utgår inte i något av fallen.

FRÅGA: En av våra anställda vill vara ledig för att på olika sätt hjälpa de som flyr. Har hen rätt att vara ledig från arbetet för volontärarbete?

Det finns ingen rätt för arbetstagaren att vara tjänstledig för volontärarbete. Om arbetsgivaren bedömer att tjänstledigheten kan ske utan olägenhet för myndighetens verksamhet, kan arbetsgivaren bevilja ledighet med stöd av 10 b § tjänstledighetsförordningen. Om arbetstagaren omfattas av AVA finns motsvarande möjlighet reglerad i 15 § 2 mom. 2.5 AVA.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden