Förmedling av praktikplatser

Förmedling av praktikplatser

Öppna alla

Myndigheterna ansvarar för att ta fram praktikplatserna och ställa dessa till förfogande till Arbetsförmedlingen.

Varje myndighet (även nationella) har en regional kontaktperson som man kan diskutera det övergripande upplägget med. Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771 416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.

Den lokala praktiken på respektive ort diskuteras sedan med den lokala kontaktpersonen. Finns det redan en etablerad kontakt med denne så går det bra att vända sig direkt till den personen. Vet man inte hur man går tillväga eller vem man ska vända sig till så tar man den diskussionen med sin regionala kontaktperson hur man går vidare på lokal nivå.

Arbetsförmedlingens ordinarie regionala organisation för nationella arbetsgivare.

Myndigheterna fyller i en kompetensprofil på respektive praktikant och den profilen matchas av Arbetsförmedlingen i dialog med myndigheten mot den praktikant som bäst motsvarar den profilen.

Praktikanten omfattas då av personskade- och grupplivförsäkringar tecknade av Arbetsförmedlingen. Vidare får praktikanten inte någon ersättning om denne inte är inskriven.

Ja, huvudsaken är att personen i fråga är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen så kan man tillgodoräknas inom ramen för de uppdrag som kommit från regeringen.

Nej, inte utifrån den uppsatta målbild som regeringen har satt för uppdragen. Däremot kommer de praktikplatserna att kunna redovisas separat i samma uppföljningsunderlag som sen skickas ut av Statskontoret.