Har den lokala arbetstagarorganisationen rätt att samla sina medlemmar för en informationsträff på arbetstid?

Medlemsmöten kan inte hållas på arbetstid med stöd av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen), eftersom lagen endast är tillämplig på den som är facklig förtroendeman. Men i bilaga till avtalet Samverkan för framtiden, MBA-S, finns det möjlighet att träffa ett lokalt kollektivavtal som reglerar rätten för den lokala arbetstagarorganisationen att på betald arbetstid samla medlemmarna för facklig information. Ledigheten får för varje medlem uppgå till högst fem timmar per år.

En förutsättning för att ledigheten ska beviljas är dock att arbetsgivaren har blivit informerad enligt tidsfristerna i det lokala kollektivavtalet, om när informationen kommer att ske.