Vad ska arbetsgivaren göra om arbetsgivaren få reda på att någon utsätts eller har utsatts för sexuella trakasserier?

Till att börja med ska arbetsgivaren ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör framgå att varken sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras. Därtill ska arbetsgivaren ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat och som anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds. Om en arbetsgivare får reda på att någon upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska arbetsgivaren utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller repressalierna. Om utredningen visar att trakasserier eller repressalier har förekommit, är arbetsgivaren skyldig att agera med såväl åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier som stöd.

Arbetsgivarens skyldigheter omfattar alla medarbetare i verksamheten, även dem som praktiserar hos arbetsgivaren eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.