Vilken förhandlingsordning gäller när en part sagt upp ett befintligt lokalt kollektivavtal om arbetstidsvillkor för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning?

I bilaga 2 till villkorsavtalen finns en förhandlingsordning som gäller för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning. Förhandlingsordningen säger att parterna ska komma överens om ett nytt kollektivavtal om arbetstidsvillkor.

Om berörda lokala parter inte har träffat ett sådant avtal senast tre månader efter det att part påkallat förhandling i frågan enligt villkorsavtalen 4 kap. 4 §, eller vid annan tidpunkt som parterna enats om, ska på parts begäran en lokal arbetstidsnämnd utses. Den lokala arbetstidsnämnden ska, med de gemensamma grunderna för arbetstid enligt villkorsavtalen 4 kap. 3 § som grund, lämna ett förslag till ett nytt lokalt kollektivavtal.

Antas inte förslaget av lokala parter ska, om lokal part begär det, en central arbetstidsnämnd utses. Den centrala arbetstidsnämnden ska, med de gemensamma grunderna för arbetstid enligt villkorsavtalen 4 kap. 3§ som grund, fatta beslut. Beslut i den centrala arbetstidnämnden gäller som nytt lokalt kollektivavtal.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Verksamhetsanpassa arbetstiden