Vilka arbetstidsvillkor gäller när en part sagt upp ett befintligt lokalt kollektivavtal om arbetstidsvillkor för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning?

För arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning gäller det som regleras i lokalt kollektivavtal, 4 kap. 26 § villkorsavtalen. Om befintligt lokalt kollektivavtal sägs upp av en part fortsätter det befintliga avtalet att gälla tills ett nytt lokalt kollektivavtal slutits.

För att underlätta möjligheterna att sluta nya lokala kollektivavtal om arbetstidsvillkor för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning finns förhandlingsordningen i bilaga 2 till villkorsavtalen.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Verksamhetsanpassa arbetstiden