Vem bestämmer arbetstidens förläggning om arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation inte har kunnat komma överens om ett kollektivavtal om förläggning av arbetstiden?

Det finns en undantagsregel i 4 kap. 14 § villkorsavtalen som reglerar vad som gäller om arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation inte kan enas om ett kollektivavtal om förläggningen av den ordinarie veckoarbetstiden. I en sådan situation bestämmer arbetsgivaren, i väntan på att parterna blir överens, arbetstidens förläggning med utgångspunkt i verksamhetens krav. Detta ska ses som en tillfällig lösning och hänsyn ska i sådant fall tas till arbetstagarnas önskemål, i den utsträckning som arbetsgivaren bedömer det möjligt.

På parts begäran kan Samarbetsrådet för det statliga avtalsområdet medverka till att försöka nå en verksamhetsanpassning av arbetstiden i samförstånd mellan arbetsgivaren och lokala arbetstagarorganisationer. Om arbetsgivaren undantagsvis ensidigt bestämt förläggningen av den ordinarie veckoarbetstiden ska på parts begäran frågan om arbetstidens förläggning överlämnas till en lokal skiljenämnd och de av skiljenämnden fastställda bestämmelserna ska därefter gälla som lokalt kollektivavtal, se 4 kap. 15 § villkorsavtalen.