Hur långt sträcker sig arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar?

Det finns inte reglerat i lag hur långt arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar sträcker sig men frågan har prövats av Arbetsdomstolen i samband med uppsägning. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en sjuk arbetstagare av personliga skäl krävs att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar samt att det inte går att omplacera till annat arbete.

Arbetsgivaren ska ha vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas. Arbetsgivaren måste bland annat överväga och pröva om arbetstagarens anställning kan räddas genom viss omfördelning av arbetsuppgifter och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att möjligheterna undersökts och för att visa att en sådan förändring inte är möjlig.

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att vidta åtgärder som innebär en utvidgning av arbetsgivarens verksamhet, försämrar andra arbetstagares arbetsmiljö eller inte kan antas leda till fortsatt anställning. Omfattningen av arbetsgivarens skyldighet är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten