Omplaceringsutredning

När rehabiliteringen avslutats och återgång i ordinarie arbete eller arbete inom ramen för arbetsskyldighet inte ansetts vara möjlig, har arbetsgivaren en skyldighet att undersöka omplacering till annat ledigt arbete enligt 7 § andra stycket LAS.

I detta skede undersöker arbetsgivaren samtliga lediga anställningar och om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att utföra något sådant ledigt arbete. Även tidsbegränsade anställningar kan komma ifråga för att fullgöra omplaceringsskyldigheten.

Först om arbetsgivaren kan visa att det inte går att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig som denne har tillräckliga kvalifikationer för och klarar av, med eller utan anpassningsåtgärder, finns det saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren måste, med andra ord, göra en omplaceringsutredning och kunna redovisa sina ställningstaganden. Har ingen omplaceringsutredning gjorts, finns heller inte saklig grund för uppsägning.

Omplaceringsutredningen ska dels göras i så nära anslutning som möjligt till den avslutade rehabiliteringsprocessen då arbetsgivaren konstaterat att återgång till ordinarie arbete är utesluten, dels i så nära anslutning som möjligt till en eventuell uppsägning. Underrättelse och varsel om eventuell uppsägning måste ske inom två månader efter det att arbetsgivarens rehabiliteringsutredning avslutats (30 och 7 §§ LAS).

Omplacering är inte möjlig

Uppsägning på grund av personliga skäl blir aktuellt.

Omplacering är möjlig

Om arbetstagaren tackar nej till erbjuden omplacering blir uppsägning på grund av personliga skäl aktuellt.

Om arbetstagaren tackar ja till omplaceringserbjudandet så omregleras anställningen. När arbetstagaren har tillträtt den nya anställningen är det viktigt att arbetsgivaren följer upp och stämmer av att allt fungerar som planerat.