Avsluta anställningen

Uppsägning på grund av personliga skäl

När arbetsgivaren konstaterat att arbetstagaren inte kan återgå till sitt ordinarie arbete eller annat arbete inom ramen för arbetsskyldigheten så behöver arbetsgivaren ta ställning till om anställningen ska avslutas. Huvudregeln är att sjukdom och därav nedsatt arbetsförmåga i sig inte är saklig grund för uppsägning, det finns dock undantag.

För att en uppsägning ska ha saklig grund ska arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Vidare ska arbetsgivaren ha gjort bedömningen att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse, med eller utan arbetsanpassning, till följd av sin sjukdom. Nedsättningen av arbetsförmågan ska bedömas vara varaktig och det ska inte vara möjligt att bereda arbetstagaren annat arbete hos arbetsgivaren.

Det är arbetsgivaren som har den fulla bevisbördan. Det är därför viktigt att alla åtgärder som föreslagits och genomförts finns dokumenterade. Detta gäller även hur rehabiliteringsprocessen i övrigt har fortskridit, till exempel vad som har sagts och planerats på möten, vad de olika inblandade aktörerna har haft för ansvar och om arbetstagaren har deltagit i sin egen rehabilitering. Arbetsgivaren måste även kunna visa att olika åtgärder vidtagits för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Om åtgärder inte bedömts skäliga att vidta ska arbetsgivaren motivera varför, till exempel utifrån hur arbetsmiljön för övriga arbetstagare, verksamheten och personaltätheten påverkas. Av arbetsgivarens dokumentation ska det också framgå att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt i förhållande till ordinarie arbetet och annat arbete inom ramen för arbetsskyldigheten samt att nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse.

För att saklig grund för uppsägning ska föreligga ska arbetsgivaren också undersökt möjligheterna till omplacering till annat ledigt arbete enligt 7 § 2 st. LAS och kommit fram till att det inte finns någon möjlighet till sådan omplacering, alternativt att arbetstagaren tackat nej till ett skäligt omplaceringserbjudande.

Observera att underrättelse och varsel om eventuell uppsägning måste göras inom två månader efter det att arbetsgivarens rehabiliteringsutredning avslutats.

Uppsägning på grund av sjukdom är alltid uppsägning på grund av personliga skäl.

Avtal om omställning i vissa fall då anställning upphör på grund av sjukdom

Avtal om omställning har under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 december 2023 kompletterats med bestämmelser som gör det möjligt för arbetstagare att i vissa fall omfattas av stöd enligt avtalet då anställningen upphör på grund av sjukdom. För att en arbetstagare ska kunna få tillgång till stödet ska arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och arbetstagarens arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom eller skada i en sådan omfattning att hen inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Möjlighet till stöd enligt avtalet förutsätter att arbetstagarens anställning upphör, antingen genom att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av sjukdom eller genom en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren ska bedömas ha arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsgivaren ska skriftligen underrätta Trygghetsstiftelsen när en arbetstagare uppfyller kriterierna för att omfattas av avtalet.

Hel sjukersättning

Försäkringskassan kan bevilja sjukersättning om arbetstagarens arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom och rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att någon arbetsförmåga kan återfås. Försäkringskassan gör bedömningen av arbetsförmågans nedsättning, till skillnad från arbetsgivaren, i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden.

Om arbetstagaren har beviljats hel sjukersättning kan arbetsgivaren, enligt 4 a § LAS, meddela arbetstagaren att anställningen kommer att avslutas. Detta gäller så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om hel sjukersättning och beslutet har vunnit laga kraft. Om sjukersättning beviljas på en lägre grad så gäller inte denna bestämmelse.