Rehabiliterande

BIlden visar symbolen för det rehabiliterande arbetet, ett plåsterArbetsgivaren har ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att en arbetstagare ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Ansvaret omfattar sådana åtgärder som kan vidtas inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Genom olika rehabiliteringsåtgärder kan en arbetsgivare underlätta för arbetstagaren att vara kvar i sitt arbete eller återgå till arbetet fortare i samband med en sjukskrivningsperiod.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar följer av arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML), socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) samt indirekt genom reglerna om saklig grund för uppsägning i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och Arbetsdomstolens praxis. Det finns i Arbetsdomstolens praxis uttalade principer som anger omfattningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Denna praxis avser uppsägning på grund av personliga skäl i form av sjukdom, men den ses också som vägledande för arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet i allmänhet.

En aktiv samverkan mellan flera aktörer krävs för att rehabiliteringsprocessen ska bli så effektiv och framgångsrik som möjligt. De främsta aktörerna är arbetsgivaren, arbetstagaren, eventuell facklig organisation, behandlande läkare, företagshälsovården och Försäkringskassan. Aktörerna har olika ansvar och roller i processen och det är viktigt för alla inblandade att känna till dessa.

Det är viktigt att arbetsgivaren håller isär Försäkringskassans bedömningstidpunkter i rehabiliteringskedjan och arbetsgivarens arbetsrättsliga ansvar för rehabilitering och omplacering. Detta är två separata regelverk som löper parallellt. Försäkringskassans rehabiliteringskedja ändrar inte arbetsrätten, utan är endast en tidsbestämd bedömningskedja som Försäkringskassan ska följa när de bedömer en individs rätt till sjukpenning. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar utgår inte från olika tidsbestämda bedömningstillfällen. Försäkringskassans prövningar av rätt till ersättning samspelar därför inte alltid med arbetsgivarens ansvar för arbetstagaren.

Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess

En policy, process, rutin eller liknande för arbetsgivarens rehabiliteringsarbete kan innehålla fastställda rutiner för hur chefen ska agera vid sjukfrånvaro. Den kan innehålla bestämmelser om till vem och på vilket sätt arbetstagaren ska sjukanmäla sig, när och hur arbetsgivaren ska kontakta en sjukskriven arbetstagare, när arbetsgivaren ska kalla till olika möten och liknande. Varje arbetsgivare bör anpassa den generella processen till sin egen organisation, i en rehabiliteringspolicy eller rutin som samverkas i organisationen innan den beslutas.