Friskfaktorer på individnivå

Känslan av sammanhang – KASAM

Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM som beskriver vad det är som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Människor som upplever sig ha en högre grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar ofta påfrestningar bättre än de som upplever en lägre grad av detta.

  • Blden visar de tre delarna i KASAM - meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhetBegriplighetBegriplighet handlar om att skapa den förståelse som behövs för att människor ska känna sig trygga. Människan behöver förstå hur saker hänger ihop, vilka krav som ställs och hur vi ska agera för att leva upp till dessa krav. Tydlig informationshantering och ett bra kommunikationsklimat är centrala delar för att stärka begripligheten på arbetsplatsen.
  • HanterbarhetHanterbarhet handlar om människans behov av resurser och strategier för att möta olika situationer på ett konstruktivt sätt. Hanterbarhet handlar också om att kraven som ställs är på en sådan nivå att individen alltjämt har kontroll och orkar med såväl fysiskt som psykiskt. Om något är hanterbart eller inte beror på en kombination av resurser och förmågor som finns både hos individen och i omgivningen. Det handlar om att få möjlighet att använda sina kunskaper och erfarenheter, men även om återkoppling, tillgång till verktyg, arbetssätt, stöd och återhämtning.
  • MeningsfullhetMeningsfullhet handlar om människans behov av att kunna sätta en fråga, en uppgift eller en arbetsinsats i ett större sammanhang. Utveckling, delaktighet och att tydliggöra nyttan av arbetsinsatserna är några sätt att stärka meningsfullheten. Samtidigt som kraven inte får vara för högt ställda, får de inte heller vara för lågt ställda, eftersom det kan minska känslan av att arbetet är meningsfullt.

Dessa tre områden är ett fundament i det främjande perspektivet och kallas för "Känsla av sammanhang"(KASAM).

Utveckling

Utveckling av personalen är en viktig framgångsfaktor för att skapa friskare arbetsplatser. Ansvaret för utveckling ligger såväl hos organisationen och ledarskapet som hos arbetstagarna. Viktiga frågor att ställa sig, oavsett nivå, är om det finns tid, vilja och motivation att kartlägga befintlig kompetens, identifiera styrkor, utveckla talanger och om de anställda efterfrågar och tar tillvara möjligheter att växa och utvecklas på jobbet.

Delaktighet

Delaktighet kan handla både om inflytande över beslut som rör verksamheten och möjligheten att kunna påverka vad, hur och när arbetet ska utföras. Delaktighet är en viktig friskfaktor då den ger ökad förståelse och ett starkare engagemang. Att kunna bidra och känna sig behövd är avgörande för människans välmående.

Återhämtning

Återhämtning ökar förmågan att hantera fysisk och psykisk påfrestning och förebygger ohälsa och sjukdom. En viktig faktor för god återhämtning är ledarskapets och organisationens förmåga att hantera variation i arbetsflödet.

Möjligheten att påverka arbetstagarnas återhämtning på fritiden är små, men friskvårdssatsningar kan i vart fall underlätta hälsosamma levnadsvanor i allmänhet. Det kan handla om införande av friskvård på arbetstid, olika former av friskvårdsaktiviteter eller subventionerat friskvårdsbidrag. Ett annat sätt att möjliggöra att arbetstagarna får den återhämtning som behövs är att vara tydlig med förväntningarna kring arbetets mål, resultat och prioriteringar.