Friskfaktorer på gruppnivå

Social trygghet – SCARF-modellen

Hjärnan är mer känslig för hot än för belöning. Möter vi något som kan vara farligt, fysiska eller sociala hot, kommer hjärnan reagera starkare än om vi kommer i kontakt med något som uppfattas som positivt. Olika personer oroar sig för olika saker och upplever tvivel och rädsla av olika anledning. En modell som beskriver detta är den så kallade SCARF-modellen av David Rock, doktor i neuroledarskap. Modellen bygger på tre centrala principer:

 1. Hjärnan hanterar många sociala hot och belöningar med samma intensitet som fysiska hot och belöningar.
 2. Vid upplevda hot minskar individens förmåga att fatta beslut, lösa problem och samarbeta med andra, medan den ökar vid upplevd belöning.
 3. Människan upplever oftare situationer som hotfulla och reaktionen blir mer intensiv jämfört med upplevelser av belöning och glädje, varför vi har ett inbyggt behov av att noga minimera dessa hotlägen i sociala sammanhang.

SCARF-modellen innefattar följande fem domäner av mänskliga sociala upplevelser:

 1. Status – statusStatus handlar om vår relativa betydelse. Hur viktiga och betydelsefulla vi upplever oss i förhållande till andra.
 2. Certainty – visshetVisshet handlar om vår upplevda möjlighet att kunna förutse vad som kommer att hända.
 3. Autonomy – självständighetSjälvständighet handlar om att ha en känsla av att kunna kontrollera sin situation och det som händer runt omkring.
 4. Relatedness – relationer. Relation handlar om en känsla av att vara trygg med andra, att uppleva att de man har omkring sig är ens vänner snarare än fiender.
 5. Fairness – rättvisaRättvisa handlar om en upplevelse av rättvist utbyte av tjänster och varor mellan människor. Det gäller både processrättvisa, det vill säga en upplevelse av att processen gått rätt till och varit transparent, och utfallsrättvisa, det vill säga om resultatet av en process upplevs rättvis.

Dessa fem domäner kan hjälpa oss att bättre förstå det sociala spelet på exempelvis en arbetsplats. Det kan därför vara bra att tänka på SCARF-modellen när man deltar i möten, när man delegerar, återkopplar och samarbetar kring en arbetsuppgift.

SCARF-modellen

Tillit

Tillit bygger på en trygg, öppen och lärande kultur. Som chef är det viktigt att föregå med gott exempel både genom att dela med sig av sina egna färdigheter och genom att be om att få ta del av andras färdigheter i arbetsgruppen.

Tillit eller förtroende kräver mod att

 • lita på gruppens och medarbetarnas beslut och självständighet,
 • se på misstag som möjligheter till lärande och 
 • sätta utmanande men realistiska mål.

Återkoppling

Det är viktigt att uppmärksamma och ge återkoppling till de anställda för deras insats, utveckling och resultat. Fokusera på de beteenden som du vill se mer av.