Samverkan

Inom ramen för det förebyggande arbetet ska arbetstagarna involveras. Detta sker genom samverkan med arbetstagare och skyddsombud om arbetsmiljöfrågor.

I arbetsmiljölagen finns det regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan också finnas ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Ett sådant kollektivavtal reglerar hur samverkan ska gå till avseende verksamhetsfrågor och kan också reglera hur man ska samverka kring arbetsmiljöfrågor.

Arbetstagarens ansvar

Arbetsmiljön är inte bara arbetsgivarens ansvar utan även arbetstagarnas. Det betyder bland annat att man som anställd ska

  • medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet,
  • följa givna riktlinjer, rutiner och skyddsföreskrifter,
  • använda föreskrivna skydd och
  • underrätta chef eller skyddsombud om risker (ett så kallat skrikansvar).

Arbetsmiljö-/skyddsombud

Skyddsombuden är viktiga för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett skyddsombud företräder arbetstagarna på en arbetsplats i arbetsmiljöfrågor. De är en viktig resurs som dagligen finns ute i verksamheten och kan se hur arbetsmiljön och verksamheten kan utvecklas och förbättras.

Skyddsombud utses av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Oftast är skyddsombudet redan en facklig förtroendeman, men det finns inget krav på att ett skyddsombud måste vara fackligt ansluten. I större organisationer kan det finnas fler skyddsombud. Har organisationen flera skyddsombud så utses ett huvudskyddsombud som samordnar skyddsombudens olika arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet är till exempel med vid riskbedömningar inför beslut om omorganisationer, i samband med planering av arbetsprocesser och arbetsorganisation och förändring av lokaler. Ett skyddsombud har också rätt att få ta del av dokumentation från Arbetsmiljöverket efter exempelvis en inspektion. Tillsammans med skyddsombudet kan chefen identifiera och hantera arbetsmiljörisker och på så sätt förebygga ohälsa och olycksfall bland arbetstagarna.