Erbjuda praktik

Arbetsgivare kan i olika situationer erbjuda praktik. Praktik är inte en anställning utan ett sätt för arbetsgivaren att erbjuda yrkesorientering på arbetsplatsen i syfte att stärka den enskildes kompetens eller arbetsplatserfarenhet.

En praktikant omfattas inte av de statliga kollektivavtalen och kan inte ersätta en ordinarie anställd eller ett behov av att få arbetsuppgifter utförda. Arbetsgivaren kan inte ställa samma krav på en praktikant som på en anställd. Det utgår inte heller lön eller andra förmåner till en praktikant då dessa inte utför ett arbete för arbetsgivarens räkning. När en praktikant vistas på arbetsplatsen har arbetsgivaren arbetsmiljöansvar för praktikanten.

Olika typer av praktik

Det finns olika typer av praktik. Det kan till exempel röra sig om praktik inom ramen för vissa reguljära utbildningar inom universitet, högskolor, yrkeshögskolor eller gymnasier. Det kan också röra sig om praktik genom arbetsmarknadspolitiska program med anvisning från Arbetsförmedlingen.

Avtal om praktik

En arbetsgivare som ska ta emot en praktikant måste ingå ett avtal med praktikanten eller praktikanordnaren. Ett sådant avtal ska reglera frågor så som att praktikanten är försäkrad, praktikens längd, tider, uppgifter och handledarskap.

När det gäller praktik via praktiksamordnare, till exempel Arbetsförmedlingen eller en utbildningssamordnare, tecknas avtal mellan praktiksamordnaren och arbetsgivaren och inte med den enskilde praktikanten. Praktik inom ramen för arbetsförmedlingen eller utbildningsanordnare innebär normalt att praktikanten är försäkrad.

Är praktiken däremot initierad direkt av den statliga arbetsgivaren och berörd praktikant ska avtal upprättas med praktikanten. Innan avtal skrivs behöver frågan om försäkring hanteras särskilt via Kammarkollegiet.

Regeringsuppdrag: erbjuda praktik

Regeringen har beslutat att förlänga regeringsuppdraget till myndigheter till och med 31 december 2023 om att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Läs mer om uppdraget nedan.

Tänk på detta!

  • En praktikant ska inte betraktas som anställd. Därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare.
  • Praktikanten ska inte ersätta en ordinarie anställd.
  • Varje praktikant ska ha en handledare (men en person kan vara handledare för flera praktikanter).
  • Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö.

Att jobba och praktisera i staten - en introduktion

Skriften Praktik i staten ger en översiktlig bild av hur det är att jobba och praktisera i staten, använd den gärna för att introducera nya medarbetare och praktikanter. Den finns på flera språk.

Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).