Friskfaktorer

När vi pratar om arbetsmiljöförbättringar utgår vi ofta från problemen. Mycket i arbetsmiljölagstiftningen och i det traditionella arbetsmiljöarbetet har handlat om att fokusera på risker, brister och problem. Faktum är att det för det mesta är positivt för hälsan att ha ett arbete - men inte alltid.

Att fokusera på friskfaktorer är ett sätt att söka sig framåt i positiv riktning istället för bort från något negativt. Det som ökar hälsa och arbetslust är friskfaktorer. Friskfaktorerna finns såväl i som utanför arbetet. Eftersom både människor och arbetsplatser är olika blir även friskfaktorerna unika för var och en.

Att ha det friska i fokus för sitt arbete är att arbeta utifrån ett så kallat "salutogent" synsätt. Det betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt arbete.

Några exempel på friskfaktorer är följande:

  • Att hjälpas åt mot gemensamt mål.
  • Socialt stöd i arbete såväl som på fritiden.
  • Delaktighet, det vill säga att ha möjlighet att påverka arbetes upplägg.
  • Känna förtroende och tillit till varandra.
  • Rimliga arbetstider.
  • Närvarande chef i det dagliga arbetet.
  • Fungerande utrustning.
  • Anhörigas hälsa.

Hälsa är ett komplext begrepp som både inbegriper upplevelsen av hur vi mår och frågan huruvida vi utifrån ett medicinskt perspektiv har en diagnosticerar sjukdom. Den överväldigande majoriteten av all sjukfrånvaro i Sverige beror på rygg- och nackbesvär, och lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Inte sällan dessutom i kombination. Beträffande sådan ohälsoproblematik som berör psykisk ohälsa och smärta kan det vara svårt för sjukvården att precisera en exakt medicinsk diagnos. Slutsatsen av detta är att det kan vara minst lika relevant att fråga sig om vi är nöjda och belåtna när vi går från arbetet som om vi är friska.