Säsongsanställning

Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning för arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. 

En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning enligt 5 § 3 p. lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En säsongsanställning kan variera i längd från år till år, beroende av väderlek och arbetets innehåll. Exempel på säsongsanställningar är arbeten inom turistverksamhet, natur- och skogsbruk och inom länsstyrelserna är säsongsanställningar ofta kopplade till vilt- eller annan naturvård.

Företrädesrätt

Arbetsgivarverkets rådgivning är att besked enligt 15 § 2 st. LAS, om att anställningen inte kommer att fortsätta, lämnas till arbetstagaren innan pågående säsongsanställning upphör. I samband med detta ska också information lämnas om huruvida arbetstagaren har rätt till återanställning eller inte, se särskild blankett:

Besked om att din säsongsanställning inte kommer att fortsätta

Även varsel till arbetstagarorganisationen ska lämnas:

Varsel om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra

När det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning, för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, är kvalifikationstiden mer än sex månaders säsongsanställning under de senaste två åren. Företrädesrätten till återanställning löper ut nio månader efter den nya säsongens början, 25 § LAS. Återanställningsrätten tar sikte på de nyanställningstillfällen som aktualiseras före företrädesrättsperiodens utgång:

Anmälan om anspråk på återanställningsrätt för ny säsongsanställning

En säsongsanställd arbetstagare har rätt att få besked minst en månad innan den nya säsongen börjar, om hen inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början.
En säsongsanställd arbetstagare som uppfyller kravet på tolv månaders anställning under de senaste tre åren, enligt 25 § 1 st LAS, har dessutom företrädesrätt till återanställning även beträffande övriga lediga anställningar:

Anmälan om anspråk på återanställningsrätt

Vid anställning av någon som har gjort anspråk på återanställningsrätt

När någon gör anspråk på företrädesrätt till återanställning ska arbetsgivaren lämna information om att hen kommer att ses som sökande till ny säsong alternativt andra lediga anställningar på myndigheten.

Arbetsgivaren kan, då det finns personer som gjort anspråk på återanställning, använda undantaget i 6 § AF om att inte lämna information om ledig anställning utan erbjuda anställning till personer som gjort anspråk på företräde till återanställning. Information om myndighetens beslut om anställning enligt 7 § gäller dock och möjligheten för andra intresserade att överklaga ett anställningsbeslut utifrån förtjänst och skicklighet kvarstår.

Förhandlingsskyldigheten enligt 32 § LAS gäller även i dessa fall. Dessutom ska arbetsgivaren hålla berörda lokala arbetstagarorganisationer underrättade om ingångna tidsbegränsade anställningsavtal enligt 28 § LAS:

Underrättelse om tidsbegränsad anställning