Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor gäller både för lärosäten och för andra arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet som bedriver forskning.

För att kunna anställa med stöd av avtalet ska dessutom följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Arbetstagaren ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.
  • Anställningen ska syfta till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Anställningen är en del i att främja framtida kompetensförsörjning.
  • Arbetstagaren får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Heltid och max tre år

Utgångspunkten är att anställning som postdoktor avser arbete på heltid.

En anställning som postdoktor ska vara minst två år, tillsvidare, dock högst tre år. Det går därför att utlysa en anställning som postdoktor direkt på tre år.

Möjlighet att förlänga anställningen

En anställning som postdoktor får förlängas, om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, men den totala anställningstiden med stöd av avtalet får inte överstiga tre år.

En anställning får också förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Med särskilda skäl avses också föräldraledighet under anställningen. Vid sådan föräldraledighet ska arbetstagaren erbjudas möjlighet till förlängning motsvarande minst ledighetens omfattning.