Webbtv: Hållbart ledarskap

Vilka är förutsättningarna, villkoren och behoven för ett hållbart ledarskap i ett ständigt föränderligt arbetsliv? Christin Mellner, forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, gästade Arbetsgivarverkets frukostseminarium i november.

Tre frågor till Christin Mellner:

Vad säger forskningen om uppluckringen att gränsen mellan arbetsliv och fritid?
I och med den tekniska utvecklingen blir uppluckringen mellan arbete och privatliv allt mer möjlig och vanligt, och även uppskattat eftersom man kan jobba flexibelt. Men man bör vara noggrann med hur man drar gränsdragningen, för vi behöver gränser mellan arbete och fritid - hur mycket vi än gillar vårt jobb och möjligheten att jobba flexibelt.

Vilka konsekvenser kan det medföra för arbetstagaren om gränsdragningen inte fungerar?
Om man inte får tid för vila och kan släppa tankar och krav på jobbet när man är ledig (utan man till exempel kollar jobbmail på fritiden) hör samman med sömnsvårigheter vilket leder till att vi inte får tillräckligt med återhämtning utan utvecklar olika typer av hälsobesvär.

På vilket sätt kan ledningen stötta cheferna i arbetet för att hantera problematiken?
Det är viktigt att som chef vara medveten om att vi alla har en gränshantering. Ta upp vad som stödjer eller hindrar medarbetarnas gränsdragning för att få en balans och var en förebild genom hur man agerar. Det som påverkar mest är förväntningar och normer som kan vara väldigt outtalade och otydliga i en organisation – det påverkar mer än önskade gränsdragningar – där är det otroligt viktigt med tydlighet och feedback kring förväntningar och återkoppling på utfört arbete. Tydliga mål i arbetet hjälper medarbetare att sätta gränser.