Skapa förutsättningar och våga lita på medarbetarnas kompetens

Det var budskapet vid ett seminarium om innovation och arbetsgivarpolitik som Arbetsgivarverket anordnade. Syftet med dagen var att inspirera och lyfta hur arbetsgivarpolitik kan bidra till innovation i verksamheter. Under rubriken ”Vad skapar en innovativ organisation” hade därför fyra, till uppdrag och sektor, olika verksamheter bjudits in för att dela med sig av hur de arbetar med arbetsgivarpolitiska verktyg som ledarskap, kultur, medarbetarskap och styrning för att främja innovation, genom kreativitet och inom sina verksamheter.

Tecknad bild (sketchnote) över dagens innehåll (jpg). Tecknare: Karin GrönbergTecknad av Karin Grönberg.

Katarina Berg, HR-chef på musikdelningsföretaget Spotify, inledde med att slå hål på föreställningen att svensk arbetsrätt, lagar och avtal hämmar innovation. Spotify har istället gjort ett aktivt val att använda den arbetsgivarpolitik som svenska verksamheter tar för givet för att attrahera rätt personal, inte minst när de expanderar utomlands. Katarina beskrev förmågan att se saker annorlunda som "en del av Spotifys DNA" men också som ett nödvändigt förhållningssätt för att attrahera och behålla utvecklingsorienterade medarbetare. De flesta människor vill utvecklas och utmanas och arbetsgivare måste därför styra på ett sådant sätt att de tydligt visar att de litar på sina medarbetares omdöme och förmåga, menade Katarina Berg.

Vikten av att se på innovation som ett förhållningssätt eller en utgångspunkt snarare än som en avgränsad del av verksamheten lyftes också av de tre myndighetsrepresentanterna som medverkade vid seminariet. Under rubriken "Sveriges modernaste myndighet 2015" berättade Richard Källstrand, avdelningschef på Post- och Telestyrelsen, hur de arbetat med målbilder för att utveckla verksamheten. Enligt Richard Källstrand är det helt centralt att man vet vart man vill och att man tror på det man gör för att lyckas med förändrings- och utvecklingsarbete.

Att det inte måste vara avhängigt stora satsningar i termer av tid och pengar att skapa en innovationskultur lyftes också fram av Staffan Ros, ställföreträdande GD på Statens veterinärmedicinska anstalt. Staffan Ros visade i sin presentation om "Styrning för innovation" hur GDs engagemang och införandet av uppföljningsfrågan "är detta modernt?" vid beslutsfattande hade lett till den största genomslagskraften för innovation i deras arbete.

Temat för Marie Lyxell Stålnackes, HR-direktör på Lantmäteriet, presentation var "Innovation och medarbetarskap". Hon berättade bland annat att Lantmäteriet arrangerar Innovation day, en intern tävling som genomförs en gång per år för att stimulera och fånga upp medarbetarnas kreativitet. Även om det bara är fråga om en dag då och då så ska betydelsen av Innovation Day inte underskattas, menade Marie Lyxell Stålnacke. En del av idéerna som kommit har verkligen bidragit till att utveckla Lantmäteriets verksamhet men framförallt skickar det en viktig signal att medarbetarna får både utrymme och ett tydligt uppdrag att tänka utanför ramen för sina vanliga arbetsuppgifter ibland.