Inspirerande dag om innovation

Den 20 maj samlades cirka 40 medlemsföreträdare och medlemschefer kring ämnet innovation i syfte att bli inspirerade, få nya ideer och perspektiv utifrån verksamhet och arbetsgivarpolitik. Dagen gav också inblick i hur medlemmar på olika sätt arbetar innovativt kring detta idag.

Bild på Hans Renman, utbildningsentrepenör.Utbildningsentrepenören Hans Renman, med en bakgrund inom såväl Apple som med skolans digitalisering på SKL, inledde med en inspirerande föreläsning på temat "Ledarskap för innovation" och pratade bland annat om vad innovation är, varför det är en viktig fråga för statliga myndigheter samt vad man som chef i offentlig sektor kan göra för att skapa en mer innovativ arbetsplats. Ett viktigt budskap var bland annat att innovation som många gånger varit något för forsknings- och utvecklingsavdelningen numera är alla medarbetares ansvar, alla är ambassadörer för innovation och behöver vara innovativa.

- Det går dock inte att bli innovativ på beställning utan innovation kräver strategi och struktur och är både en individ- och ledningsfråga, poängterade han.

Hans Renman jobbar för närvarande bland annat för Vinnova, och lärdomar i det arbetet togs också upp utifrån bland annat de hinder som måste övervinnas för att en arbetsplats ska kunna vara innovativ. Det handlar till exempel om otillräcklig reflektion, att man hinner inte tänka utan bara springer på. Bristande nätverk, att man bara umgås med sina kollegor eller personer som sysslar med samma saker eller rädslor för att misslyckas och dåligt omhändertagande av misslyckanden.

Bild på Per Johansson, direktör Revisorsnämnden.Per Johansson, direktör för Revisorsnämnden berättade att de precis gjort en kartläggning över hur de skapar en god arbetsmiljö och är en attraktiv arbetsgivare.

- Hur kan vi tänka innovativt när det gäller det? Ja, till exempel genom att våga delegera ansvar och vara öppna. Är medarbetare rädda för att göra fel så hämmar det utvecklingen.

Bild på Gitte Carlsson, personalchef på Länsstyrelsen Stockholm.Även Gitte Carlsson, personalchef Länsstyrelsen Stockholm var inne på samma tema och sa att det är viktigt att vi vågar pröva nytt och att vi måste våga misslyckas.

- Stora innovationer har ju många gånger varit saker som inte riktigt gått som det var tänkt. Vi pratar mycket om ständig förbättring och smart resursanvändning och för att nå dit så behöver vi vara innovativa. 


Viktigt för innovationsförmågan

Vad är då viktigast för innovationsförmågan? Enligt Google, som Renman bland annat tog upp som exempel på ett företag som jobbat mycket med innovation och har lyckats, så är det kulturen, individerna och ledarskapet som är det viktigaste och det som sätter förutsättningarna.

  • Kultur - det är viktigt att skapa en miljö där kreativa individer överträffar sig själva. För att kunna göra det krävs god kännedom om individerna.
  • Individer - organisationer måste byggas på och anpassas till enskilda individens starka sidor och inte tvärtom.
  • Ledarskap - ledare måste stödja utan att vara i vägen.

Men måste myndigheter vara innovativa? Eftersom staten har ett samhällsuppdrag och samhället förändras så behöver vi vara innovativa och utvecklas för att tillgodose de framtida behoven, resonerade deltagarna.
Det framkom också att vi måste vara innovativa för att kunna attrahera och behålla kompetens. 

Bild på Åsa Pyka, teamledare på HR-enheten å Ekobrottsmyndigheten.

Åsa Pyka som är teamledare på Ekobrottsmyndighetens HR-funktion, tycker att innovation är medarbetardrivet utvecklingsarbete och att det är viktigt att tänka på att innovation inte behöver vara revolutionerande förändringar. Det kan vara utveckling i vardagen som arbetssätt och processer för att få ut så mycket som möjligt från verksamheten.

Bild på Maria Thorelius, HR-chef för Universitets och högskolerådet.För Maria Thorelius, HR-chef för Universitets och högskolerådet, UHR, handlar också innovation om att hitta nya arbetssätt som för verksamheten framåt. För UHR skulle det till exempel kunna vara att hitta nya sätt som underlättar kommunikationen mellan verksamheterna.

- Det vi jobbar med just nu är medarbetar- och ledarskap och vi ser inte främst tekniska möjligheter som lösningen utan vi vill att kulturen ska främja kommunikationen.

Bild på Per Brolin, universitetsdirektör på Linnéuniversitetet.Linnéuniversitet universitetsdirektör Per Brolin berättade att de har ett ständigt pågående arbete för att få till stånd reflektioner när det gäller verksamhetsutvecklingen för att möta de nya omvärlds- och verksamhetskraven.

- Vi har ett stort ansvar när det gäller att bidra till samhällsutvecklingen och behöver vara innovativa bland annat när det gäller utbildning och forskning.

- En lyckad dag som jag tror och hoppas gav inspiriation till fortsatt arbete på hemmaplan, avslutade Sofia Stigendal, Arbetsgivarverkets projektledare för projektet Innovation och arbetsgivarpolitik.