Statlig arbetsrätt

22 aug 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-08-22
Tid
9.00-16.00 den 22 och 29 augusti
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
HR och verksamhetsansvariga chefer
Anmälan
Fullbokat. Anmäl dig för att placeras i kö.
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Delegeringen av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Kursen utgår från ett statligt arbetsgivarperspektiv och ger grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statsförvaltningen och hur dessa bestämmelser ska tillämpas. Det är inte en fördjupningskurs i arbetsrätt utan en översikt med fokus på den statliga särregleringen. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen inom den statliga arbetsrätten och att ge en förståelse för sambanden mellan Regeringsformen, lagar, förordningar och det enskilda anställningsavtalet. Dispositionen följer arbetsgivarens hantering av en anställning från rekrytering, till insatser under anställningen och avslut av anställning. Utbildningen består av presentationer, gruppövningar och diskussioner.

Kurslängd

2 dagar den 22 och 29 augusti 2023

Innehåll

  • Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, tolkningsföreträde - MBL och samverkansavtal
  • Grundläggande om att ingå kollektivavtal - särdrag inom staten
  • Grundläggande om att ingå anställning i staten - med beaktande av diskrimineringslagstiftningen
  • Disciplinpåföljd
  • Avslutande av anställning - uppsägning pga. arbetsbrist, uppsägning pga. personliga skäl samt avsked
  • Arbetstvister
  • Bisysslor

Målgrupp

Personalchefer samt personalhandläggare och verksamhetsansvariga chefer som redan har arbetsrättslig kunskap och som vill lära sig mer om de arbetsrättsliga reglerna inom den statliga sektorn. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen är erfarenhet av arbetsrättsliga frågeställningar.

Arbetar du på universitet eller högskola? Se särskilt kurstillfälle den 7 & 14 november.

Ansvarig

Carl Durling

Kursavgift

2 800 kr