arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

WASP AI Biträdande universitetslektor i statistisk inlärning

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juli

Om jobbet

Vi utlyser ett biträdande lektorat i statistisk inlärning.

Vi söker särskilt kandidater som arbetar inom ickekonvex inlärning och inferens. Anställningen kommer med ett rekryteringspaket innefattande en doktorand, två postdoktorala forskare och projektmedel om 60 tkr årligen. Sista ansökningsdag 2021-07-02.

Bakgrund

Expansionen av artificiell intelligens (AI) är en av de mest spännande utvecklingarna under tjugoförsta århundradet. Centret Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) har lanserat ett program som utvecklar matematiken bakom AI och stärker Sveriges position i området. Den här utlysningen är en del av WASP:s rekryteringsprogram och är tänkt att ytterligare utveckla forskningsmiljön inom statistisk inlärning vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.

Industriella robotar, autonoma bilar, algoritmer som handlar aktier och utvärdering av medicinska bilder med djupinlärningsalgoritmer kräver alla realtids, intelligent och automatiserat beslutsfattande från komplexa och heterogena data i en ständigt växande skala och takt. Det här innebär teoretiska och algoritmiska utmaningar utan motstycke samt möjligheter för forskare att samla in och transformera data till information, förutsägelser och intelligenta beslut.

Optimeringsteori är centralt i modern statistisk inlärning och i föregrunden för denna. Det huvudsakliga syftet med denna anställning är att utveckla nästa generations inlärningsteori för att ta sig an ovanstående utmaningar i kontexten av modern statistisk inlärning samt möjligen utforska deras tillämpningar inom AI, inklusive medicinska bilder, automatisk kvalitetskontroll och självkörande bilar, utvärderade både på simulerad och riktiga data.

Arbetsbeskrivning

Den sökande ska bidra till uppbyggnaden av forskarmiljön i matematik för AI med fokus på statistisk inlärning samt handleda doktorander och postdoktorala forskare. Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Du förväntas arbeta självständigt och ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att utveckla nyskapande teori i statistisk inlärning, helst med fokus på ickekonvex inlärning och inferens för AI. Grundutbildningen vid institutionen erbjuder möjlighet att handleda kvalificerade examensarbeten i samarbete med externa parter. Du förväntas på sikt bygga upp din egen forskargrupp samtidigt som du är engagerad i WASP:s forskarskola, WASP:s nationella möten och andra aktiviteter. Du förväntas också aktivt ansöka om externa medel för forskning.

Anställningen som biträdande universitetslektor är för fem år med 80 % forskningstid. Mot slutet av anställningstiden har en biträdande universitetslektor rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor vid Umeå universitet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen

Ämnet för doktorsexamen ska vara matematik, matematisk statistik eller motsvarande ämnesområde. Den sökande ska ha internationell forskningserfarenhet och dokumenterade kunskaper som stärker kompetensen inom forskningsområdet i Sverige. Den sökande ska också kunna uppvisa förmåga att på ett självständigt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom och utanför akademien. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Den sökande ska ha bidragit till teorin för statistisk inlärning.

Bedömningsgrunder och dess viktning

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Beskrivning av bedömningskriterier finns i den fullständiga annonsen på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Övriga kriterier

Förmågan att självständigt organisera, leda och driva projekt att beaktas.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
- Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
- CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2021.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
- basinformation samt akademiska och professionella meriter
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- en forskningsplan (maximalt 5 sidor)
- referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-07-02.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning