arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik. lektor arkeologi inr. nordisk arkeologi och kulturmiljöarbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i arkeologi med inriktning mot nordisk arkeologi och kulturmiljöarbete.

Anställningen är ett vikariat som omfattar 100% under 12 månader.

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom arkeologi ges utbildningar och examina på grundnivå – framför allt inom arkeologiprogrammet – och forskarutbildningsnivå. Inom miljöarkeologi ges utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns Miljöarkeologiska laboratoriet, en forskningsinfrastruktur vars verksamhet är integrerad med både utbildning och forskning i arkeologi. Institutionen är också värd för den internationella infrastrukturen Strategic Environmental Archaeology Database. Ytterligare information om institutionen och arkeologiämnet finns på https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning som äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. I anställningen ingår 80 % undervisning, administration och kursutveckling, samt 20 % kompetensutveckling. Förutom undervisning ingår kursutveckling samt undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Förmåga att undervisa och examinera på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för att vara behörig för anställningen. 

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området arkeologi med inriktning mot nordisk och nordskandinavisk arkeologi och kulturmiljöarbete samt GIS, erfarenhet av administrativ verksamhet, pedagogiskt utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga samt samverkan med omgivande samhälle. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·        bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·        originalitet i forskningen
·        produktivitet
·        bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·        uppdrag inom vetenskapssamhället
·        förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·        samverkan med omgivande samhälle 

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·        förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges större vikt. 

En stor del av undervisningsinnehållet och kursplaneringsarbetet har inriktning mot nordisk arkeologi, nordskandinavisk arkeologi, GIS och kulturmiljöarbete (såsom fornminnesinventering, kulturmiljöförvaltning, uppdragsarkeologi och samverkan med relevanta aktörer inom kulturarvssektorn). Därför är det vid bedömningen av pedagogisk skicklighet särskilt meriterande med undervisningsskicklighet och erfarenhet inom ett brett spektrum av dessa områden, samt erfarenhet av olika undervisningsformer. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom området nordisk och nordskandinavisk arkeologi.   

Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. Planering och genomförande av undervisning samt examination sker till stor del i lärarlag, vilket kräver god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2019-12-12.

Övrigt

Anställningen är vikariat som omfattar 100% under 12 månader, med tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet arkeologi finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Peter Holmblad (090-7867919, peter.holmblad@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

Välkommen med din ansökan!