arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor Organisk elektronik inriktning mot termoelektronik

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Beskrivning av ämnesområdet

Denna anställning avser forskning inom området organisk elektronik med inriktning mot termoelektriska tillämpningar och är placerad vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) vid Linköpings Universitet, Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping. Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att utveckla nya enheter och systemkoncept för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Vår forskning inkluderar syntes, materialvetenskap, teori, och design och studier på elektroniska komponenter och system, som spänner från grundläggande forskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE inkluderar idag ca 130 forskare och är uppdelat i tolv forskargrupper.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska kunna medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsområdena inom detta universitetslektorat inkluderar framför allt initiering och ledning av forskningsprojekt och handledning av doktorander, tillsammans med viss undervisning på avancerad nivå. Undervisning och ledning av forskningsprojekt förekommer i huvudsak på engelska.

Forskningen och undervisningen som ingår i anställningen kommer framför allt att bedrivas inom organisk elektronik med inriktning mot termoelektronik och piezoelektronik. I anställningen ingår att samarbeta med forskare från närliggande områden inom och utanför LOE för att bedriva forskningsprojekt samt att utveckla nya forskningsinriktningar som passar in i LOE:s forskningsverksamhet och strategi.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
För denna anställning kommer särskild vikt i första hand fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare och genom förmåga att informera om forskning.

Anställningen ställer krav på väldokumenterad erfarenhet inom de forskningsområden som beskrivits ovan samt god erfarenhet av att samarbeta med forskare inom områdena organisk elektronik och skogsmaterial (cellulosa, lignin). Dokumenterad erfarenhet av AFM (”atomic force microscopy”) är meriterande för anställningen.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2021-06-07. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat