arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Vetenskaplig visualisering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  24 april

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Vetenskaplig visualisering

med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Avdelningen för medie- och informationsteknik (MIT) bedriver forskning inom vetenskaplig interaktiv visualisering och kommer att expandera inom området visualisering av komplexa högupplösta data med multipla skalor både i tid och rum. Primära tillämpningsområden finns inom molekylärbiologi och i samarbete med Karolinska institutet är visuell analys av data inom Cryo-EM en aktuell tillämpning. Även analys av data från storskaliga molekyldynamiska simuleringar i samarbete med forskare vid LiU och KTH är områden som aktiv forskning bedrivs inom. MIT har erhållit finansieringen inom samtliga dessa områden genom anslag från SeRC och KAW och vi planerar en snabb utökning av forskningen inom detta område.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna för den specifika anställningen ingår att bedriva egen forskning inom visualisering av komplexa data inom molekyl- och cellbiologi. Utöver detta förväntas innehavaren handleda doktorander inom området och leda avdelningens forskning inom området. I uppgifterna ingår att driva projekt i samarbete med forskare inom tillämpningsområden och projektledning och samverkan kommer därför att ingå som en central arbetsuppgift. Även undervisning på kurser inom visualisering och datorgrafik på civilingenjörsnivå kommer att ingå. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand övriga skickligheter som teknisk skicklighet och samverkan som sinsemellan bedöms likvärdiga, i tredje hand den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Teknisk skicklighet visas genom dokumenterad förmåga att planera, organisera och tillgängliggöra komplex teknisk infrastruktur och på så vis möjliggöra forskning/utbildning i samverkan med lärare eller externa brukare.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 24 april 2020. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för teknik och naturvetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat