arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Tunnfilmsfysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 augusti

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i Tunnfilmsfysik 

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inom befattningen är grundläggande forskning inom tunnfilmsfysik, med särskild förståelse för hur material interagerar på nanometernivå, för att kontrollera nanostrukturer och mellanytors egenskaper. Särskilt fokus ligger på framtidens halvledarmaterial såsom ”grupp III-nitrider”, hårda beläggningar samt optiska tillämpningar. Syntesteknik i fokus är främst olika varianter av magnetronsputtring såsom magnetronsputterepitaxi (MSE) och CVD. Arbetet fokuserar på processutveckling samt karakterisering av nanostrukturer. Analysmetoder som används är exempelvis röntgendiffraktion, högupplöst transmissionelektronmikroskopi, svepelektronmikroskopi, katodluminiscens, fotoluminiscens samt elektrisk karakterisering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Den sökande ska vara disputerad inom materialfysikområdet och ha mycket hög kompetens inom tunnfilmsfysik. Meriterande är den sökandes färdigheter inom PVD-epitaxi av grupp III-nitridhalvledare på olika substrat. Särskilt meriterande är erfarenheterna inom syntes av nanostrukturer av grupp III-nitridhalvledare med reaktiv magnetronsputterepitaxi.

Den sökande ska ha god laborationsvana inom experimentell materialforskning. Särskilt meriterande är hantering av avancerade forskningssystem för tunnfilmssyntes samt materialanalysinstrumentering för de tekniker som angivits bland arbetsuppgifter ovan. Erfarenhet av internationella samarbeten är särskilt meriterande, likaså att framgångsrikt ha erhållit forskningsmedel genom egna ansökningar till forskningsfinansiärer.

Den sökande ska tala och skriva obehindrat på engelska samt ha god samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning inom ämnesområdet som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom IFM är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10330&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.