arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i skogsentomologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Institutionen för ekologi
En anställning som universitetslektor i skogsentomologi med inriktning mot skogsinsekters dynamik och utbredning ledigförklaras vid fakulteten för skogs­vetenskap med placering vid institutionen för ekologi i Uppsala.

Vid institutionen för ekologi bedrivs empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö.

Ämnesbeskrivning: Ämnesområdet omfattar studier av skogsinsekters ekologi, utbredning och dynamik. Det är av särskilt intresse att universitetslektorn bidrar med kunskap om insekters dynamik och utbredning i skogsekosystem. Expertis kopplat till skadeinsekter och invasiva arter är centralt inom ämnesområdet, men även hotade arter kan vara aktuella som fokusorganismer då de grundläggande ekologiska teorierna är desamma för studiet av skadliga och hotade arter. Samhällets behov av kunskap kring insekters dynamik och utbredning ökar inte minst som en följd av pågående klimatförändringar, ökad handel och ändrade skogsbruksmetoder.

Arbetsuppgifter:

Innehavaren ska 1) bedriva forskning inom ämnesområdet, 2) medverka i och utveckla undervisning på olika utbildningsnivåer, inklusive forskarutbildning, samt 3) bidra till samverkan med det omgivande samhället. Universitetslektorn förväntas också söka och erhålla extern finansiering i konkurrens med andra forskare. Förutom att utveckla egen forskning inom ämnesområdet så förväntas universitetslektorn också samarbeta med forskare nationellt, även inom institutionen och övriga SLU, och internationellt, samt bidra till institutionens och ämnesområdets utveckling.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. För att vara behörig ska man också ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder:


Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Stor vikt kommer även att fästas vid skicklighet vad gäller samverkan med det omgivande samhället. Därutöver kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt visad och förväntad förmåga att utveckla och leda verksamhet av relevans för uppdraget. Även förmåga att erhålla externa forskningsmedel kommer att vägas in i bedömningen, vilket för denna anställning blir särskilt viktigt då externa anslag förväntas bidra till mer än hälften av lönefinansieringen.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

 

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands. Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/anstallningar/lararanstallningar-mm/anstallning-av-larare1/ .

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-12-20.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Christer Björkman, Professor

018-671532

Christer.Bjorkman@slu.se